Date 22/04/2019
   
ตำแหน่งที่สมัคร *
เงินเดือนที่ต้องการ บาท * (กรอกเฉพาะตัวเลข)

ชื่อ * นามสกุล *
เพศ วันเกิด *
อายุ น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
เลขที่บัตรประชาชน * (กรอกเฉพาะตัวเลข)
วันหมดอายุ วันที่ออกบัตร  
บ้านเลขที่
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Tel : บ้าน มือถือ
E-Mail : *
สถานภาพสมรส  
สถานภาพทางทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหาร   ได้รับการยกเว้น
           
ระดับการศึกษา *
ปีจบการศึกษา
ปีเริ่มการศึกษา
สถาบัน
คณะ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
 

 
ไม่เคยทำงาน เคยแต่ออกแล้ว ขณะนี้ทำงานอยู่
เริ่ม
  วัน / เดือน / ปี   
ถึง
  วัน / เดือน / ปี   
ชื่อบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
 
 
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
Languages
ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน
 
งานอดิเรก
พาหนะ
มี ไม่มี
ทัศนคติในการทำงาน ในงานที่รับผิดชอบ
 

ทัศนคติต่องานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
เขียนขั้นตอนการออกแบบโครงการ ตั้งแต่รับงานจากเจ้าของโครงการ จนกระทั่งงานเสร็จสิ้น
ยกตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมภายนอก หรือภายในที่ชอบ พร้อมเหตุผล
บอกความแตกต่างของแนวการออกแบบ MODERN, CLASSIC, CONTEMPOLARY และ แนวการออกแบบที่ชอบและถนัด

ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน   
ที่อยู่    
Tel : ความสัมพันธ์
รูปภาพผู้สมัคร  
  ( x =200, y =102) size < 500 kb  
       
รหัสยืนยันป้องกันสแปม    
       
ผลคำนวณทางคณิตศาสตร์ 20 - 8=